نوشته هام

سلام خوش آمدید
انسان اگر نداند در حال حاضر کجا قرار دارد چاره ای ندارد که به گذشته یا آینده بگریزد.